Tüzük

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(Türkiye Biyoetik Derneği’nin 21 Kasım 2009 tarihli Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş; 25 Kasım 2010 tarihli Olağan Genel Kurul ve 19 Haziran 2017 Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yenilenmiştir).
BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1 – 1994’te kurulan Derneğin adı (Bakanlar Kurulu’nun 30 Haziran 2000 tarih ve 2000/984 sayılı kararı ile) “Türkiye Biyoetik Derneği”dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Derneğin şubesi bulunmamaktadır.
Derneğin Amacı 

Madde 2 – Genel anlamda biyoetiğin ve biyoetik eğitiminin ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunmak, onun sağlık uğraşları ve öteki disiplinlerle olan ilişkilerini geliştirmektir.
Bu bağlamda “biyoetik”ten, sağlık uğraşlarında (tıp, dişhekimliği, hemşirelik, eczacılık, veteriner hekimliği vb.), biyoloji gibi temel bilimlerde ve eğitim-iletişim-hukuk gibi belli başlı uğraşsal (mesleki) etkinliklerde ortaya çıkan etik sorunların incelendiği ve çözüm yollarının önerildiği bir alan anlaşılmaktadır.

Dernek genel amaca uygun olarak aşağıdaki amaçları benimser:

a) Türkiye genelinde biyoetik alanında bilimsel çalışma yürüten uzman ve diğer kişilerin mesleki gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek için uzmanların birliğini sağlamak, alanın sorunlarını tartışmak.

b) Gerektiğinde başta Bakanlıklar olmak üzere diğer kamu kuruluşları veya sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı biyoetik alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak.

c) Biyoetik uzmanlık eğitiminin standartlarını saptamak; uzmanlık eğitiminin bu standartlara uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.

d) Lisans eğitimi içindeki etik eğitim standartlarını saptamak, uygulamaları izlemek ve değerlendirmelerini ilgili kurumlara bildirmek.

e) Uzmanlık sonrası biyoetik alanıyla ilgili sürekli eğitim desteği sağlamak, eğitim programları oluşturmak ve uygulamak, standartları belirlemek.

f) Biyoetik alanına giren konularda hem üyelerini hem de toplumu aydınlatıcı, eğitici, bilgilendirici çalışmalar yapmak, görüş oluşturmak ve ilgili kurumlarla paylaşmak, kamuoyu oluşturmak.

g) Alanla ilgili bilimsel çalışmalara bilimsel ve ekonomik destek sağlamak.
h) Biyoetik uzmanlarının çalışma koşulları ve hakları ile ilgili olarak çalışmalar yapmak, kamuoyu oluşturmak.

I) Yürürlükte olan yasal düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla biyoetik ve sağlık alanı ile ilgili yurt içi ve yurt dışı dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak ve platform oluşturmak.

j) Üyeleri arası ve uluslararası haberleşmeyi sağlamak.

k) Dernek üyeleri arasında yakınlaşmayı sağlamak,

l) Biyoetik alanını ilgilendiren, uğraş onurunu yaralayıcı davranışlar ve sorumsuzca yapılan yanlışlıklar karşısında ilgili makamları uyarmak, gerekirse olayı topluma duyurmak, kamuoyu oluşturmak.

 

Derneğin Çalışmaları

Madde 3 – Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur:
a) İlgili Bakanlıklar ve /veya meslek örgütleri ve/veya diğer sivil toplum örgütleri ve/veya diğer kamu kuruluşları nezdinde derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.

b) Alanın uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitimin standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

c) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve / veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

d) Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek, başka kurumlarca yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek ve/veya ayni ve nakdi yardım yapmak. Topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

e) Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, film, internet sayfası ve benzeri her türlü yayın çalışmalarında bulunmak, dokümantasyon merkezi kurmak, alanla ilgili yayınları temin etmek. Bu yayınları üyeleri ile ücretli veya ücretsiz paylaşmak.

f) Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurmak, kurulacak vakıflara kurucu üye olmak, gerekirse maddi yardımda bulunmak.

g) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal, tüketici sandığı ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek.

h) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve/veya gereksinimleri için gelir temin etmek ve/veya üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak, araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

i) Alanla ilgili plan ve proje yapmak ve/veya yaptırmak, bunlar için yarışma düzenlemek ve bunları uygulamak.

j) Alanla ilgili yurt dışı akademik ve kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ve dernek ve vakıflarla iş birliği yapmak, ortak çalışmalar, yayınlar yapmak, ortak aktiviteler düzenlemek, üye olmak, maddi ve manevi yardımda bulunmak.

k) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, personel çalıştırmak.

l) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

m) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

n) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

o) Federasyon kurmak veya kurulmuş federasyonlara katılmak.

p) Lisans ve lisansüstü eğitim programlarındaki etik eğitimlerini değerlendirmek, önerilerde bulunmak, akreditasyon çalışmaları yapmak.

r) Dernek ayrıca taşınmaz mal edinebilir ve taşınmazlarını satabilir. Taşınmaza ait her türlü bağışı kabul edebilir.

 

Uluslararası Derneklere Üyelik ve İlişkiler

Madde 4

a) Dernek tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası çalışmalarda veya iş birliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir, ayni ve nakdi yardım yapabilir.

b) Gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Derneğin Kurucuları

Madde 5 – Derneğin kurucuları olan kişilerin adı, soyadı, meslek ve ikametgâh adresleri aşağıda gösterilmiştir.

– Doç. Dr Berna Arda, Üniversite öğretim üyesi, TC, Simon Bolivar Caddesi /8 Çankaya – Ankara.

– Prof. Dr Ferruh Dinçer, Üniversite öğretim üyesi, TC, Halit Ziya Sokak 10/7 Çankaya – Ankara.

– Dt Funda Kadıoğlu, Diş hekimi, TC, Mesa Blokları Aydın Apartmanı 1/51 Başbakanlık Toplu Konutları Eryaman-Ankara.

– Dr Yasemin Oğuz, Hekim, TC, Farabi Sokak 18/16 Çankaya – Ankara.
– Prof. Dr Yaman Örs, Üniversite öğretim üyesi, TC, Rabat Sokak 1/4 Gaziosmanpaşa – Ankara.
– Dr Gülbin Özçelikay, Üniversite öğretim üyesi, TC, Toros Sokak 27/10 Sıhhiye – Ankara.
– Vet. Hek. Atilla Özgür, Araştırma Görevlisi, TC, Zeki Bey Durağı, zerrin Sokak 6/15 Dikmen -Ankara.
– Dr Serap Pelin, Araştırma Görevlisi, TC, Kilis Sokak 9/10 Çankaya-Ankara.
– Doç. Dr Sevgi Şar, Üniversite öğretim üyesi, TC, Kuzgun Sokak 48/11 Aşağı Ayrancı – Ankara.

– Prof. Dr İlter Uzel, Diş hekimi, TC, Reşit Galip Caddesi 130/3 Gaziosmanpaşa – Ankara.

 

Üye Olma Hakkı

Madde 6 – Derneğin 2 tür üyesi vardır:

  1. Asıl Üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş, derneğin amacına uygun disiplinlerden uzmanlık belgesi veya yüksek lisans veya doktora diploması almış veya aynı disiplinlerde uzmanlık, yüksek lisans veya doktora eğitimi almakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma hakkına sahip yabancı uyruklu kişiler asıl üye olarak derneğe üye olabilirler. Ayrıca dernek amacına uygun alanlarda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler de asıl üye olabilirler. Yabancı uyrukluların Türkiye’de oturma hakkı sona erdiğinde dernek asıl üyeliği de sonlandırılır.
  2. Fahri Üye: Asıl üye olma niteliklerini taşımayan ve derneğin amaçlarına veya çalışmalarına ya da derneğin etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunabilecek, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş kişiler, yönetim kurulu kararı ile derneğe fahri üye olabilir. Fahri üyelerin dernek organları için seçme ve seçilme hakları ile yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

Derneğe asıl ve fahri üye olmak üzere başvuran üyelik koşullarına uygun kişilerin üyelikleri, Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Başvurusu kabul edilen kişi üye defterine kaydedilir. Onaylanmayanlara 30 (otuz) gün içinde bildirimde bulunulur.

Dernek Üyeliğinden Çıkma ve Çıkarılmanın Koşul ve Biçimleri Üyelikten Çıkma

Madde 7 – Hiç kimse üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman yazılı bir bildirimle dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ayrılma başvurusu, Yönetim Kurulu tarafından çözüme kavuşturulabilecek bir nedene bağlı ise, Yönetim Kurulunun cevabına 15 gün içinde karşılık beklenerek üyelik hakkı saklı tutulur. Aksi takdirde başvuru hemen kabul edilir. Ayrılan bir kişi yeniden başvurduğu takdirde Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üye kaydedilerek derneğe kabul edilebilir. 

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8 – Üyelikten çıkarılma için:

a. Yasalarla üyelik hakkının kaldırılması;

b. Dernek tüzük hükümlerine uyulmaması, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunulması, derneğin maddi zarara uğramasına yol açılması, üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi;

c. Dernek üyeliği ile bağdaşmayan, insanlık ve meslek onur ve saygınlığını zedeleyen hareketlerde bulunulması;

d. Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davranılması;

e. Üyelik aidatının üst üste iki yıl ödenmemiş olması.

f. Genel Kurulca veya Yönetim Kurulunca verilen görevlerden sürekli kaçınılması.

g. Dernek organlarınca verilen kararlara uyulmaması.

‘a’ ve ‘e’ bendindeki koşullar nedeniyle üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Üyelikten çıkarılan kişi kendisine yapılacak bildirimi takiben 10(on) gün içinde Genel Kurul’a itiraz edebilir. Genel Kurul’un kararı kesindir. Diğer bentlerdeki koşullar nedeniyle üyelikten çıkarılma Onur Kurulu’nun yapacağı soruşturma sonucu verilen kararın ilk yapılan Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulda kabulü ile gerçekleşir.

‘a’ ve ‘e’ bendindeki koşullar nedeniyle üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Üyelikten çıkarılan kişi kendisine yapılacak bildirimi takiben 10(on) gün içinde Genel Kurul’a itiraz edebilir. Genel Kurul’un kararı kesindir. Diğer bentlerdeki koşullar nedeniyle üyelikten çıkarılma Onur Kurulu’nun yapacağı soruşturma sonucu verilen kararın ilk yapılan Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulda kabulü ile gerçekleşir.

 

Üyelik Hakları

Madde 9

a) Her üyenin derneğin çalışmalarına katılma hakkı vardır.

b) Her bir asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

c) Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üye kayıt defterinden silinir ve derneğin mal varlığı ve

çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.

d) Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
e) Fahri üyelerin dernek organları için seçme ve seçilme hakları ile giriş ödentisi ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

 

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 10 –

a) Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

b) Kişiler asıl üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ödentisi geri verilmez.

c) Üyelik ödentisi kişinin asıl üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kez ödenir. Yazılı veya elektronik posta ile uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır.

d) Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
e) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla veya elektronik posta ile yapılır. Üye görevlendirmeyi aldıktan sonraki 15 gün içinde kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

Derneğin Organları

Madde 11 – Dernek aşağıdaki organları ile çalışmalarını yürütür. Bu zorunlu organlar görev,

yetki ve sorumluluklarını başka bir organa devredemez.

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetleme Kurulu
  4. Onur Kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Biçimi ve Toplantı

Usulü Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

Madde 12 – Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

a) Bu tüzükte belirlenen zamanda dernek merkezinin bulunduğu şehirde olağan,
b) Olağan toplantının yapılmadığı yıllarda ise Yönetim Kurulunun belirleyeceği şehir, yer ve zamanda olağanüstü,

c) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte

birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün,

yer ve saatte, Ankara’da toplanır. Olağan Genel Kurullar seçimli olarak yapılır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu Genel Kurulu tüzüğe uygun toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine yerel sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Biçimi

Madde 13 – Yönetim Kurulunca dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta yolu ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, otuz günden çok olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı biçimine uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Madde 14 – Genel Kurul, katılma hakkı bulunan asıl üyelerin salt çoğunluğunun, katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15 – Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi;

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;

c) Yönetim ve Denetim Kurulunun raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması;

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların

satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;

f) Derneğin federasyona katılması veya ondan ayrılması;

g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye

olarak katılması veya onlardan ayrılması;

h) Derneğin feshedilmesi;

ı) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirlenen görevlerin yerine getirilmesi,

j) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak iç yöneltmelikleri

inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

k) Derneğin vakıf kurması,

l) Onur Kurulu kararlarının görüşülmesi.

m) Üyelik giriş ödentisi ve aidat miktarını belirlemek

Genel Kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür, yetkileri kullanır ve dernek çalışmaları ile ilgili olarak diğer organlara görev verir.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 16 – Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, dernek organlarının üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden

sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 17 – Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev tanımlaması ve

bölüşümü yaparak başkan, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üç üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı ikiye düşerse otuz gün içinde seçimli olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılır.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.

 

Madde 18 –  Yönetim Kurulu yasa ve tüzük hükümleri çerçevesinde her türlü dernek çalışmaları yürütmekle görevli yetkili organdır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek;
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak;

c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak
d) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

f) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurula sunmak,
h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

ı) Derneğe asıl ve fahri üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, işlemleri yapmak.

j) Derneğin amacını ve çalışmalarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, çalışma grupları, komisyonlar kurmak.

k) Mevzuatların kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

l) Yasal süresinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmak.

m) Tüzüğe uygun çalışmalar için gerekli harcamaları yapmak

n) Tüzüğe uygun dernek gelirlerini toplamak

o) Saymanın üzerinde bulundurabileceği dernek parası miktarını belirlemek.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 19 – Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Madde 20– Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde toplandığında Genel Kurula sunar.

 

Onur Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 21– Onur Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
Onur kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Onur Kurulu ilk toplantıda bir başkan seçer.

Madde 22 – Yönetim Kurulunun istemi üzerine Üyelikten Çıkarılma başlıklı 8. maddede belirtilen durumlar söz konusu olduğunda üye hakkında soruşturma yürüterek karara bağlar. Uyarı, kınama ve üyelikten çıkarma cezaları verebilir. Üyenin bağlı olduğu meslek örgütü nezdinde de girişimde bulunabilir. Üyelikten çıkarma cezası Genel Kurulda kabul edilerek kesinleşir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 23 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a) Üye Aidatı: Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarı her yıl yapılan olağan

veya olağanüstü Genel Kurulda karara bağlanır.

b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans, kongre, eğitim programları, yayın gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla

giriştiği faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g) Faiz gelirleri

h) Diğer gelirler.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri  

Madde 24 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Tüzükle İlgili Değişiklikler

Madde 25 – Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul’undur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliği ile ilgili yapılacak oylama şekli Genel Kurulca belirlenir.

 

Derneğin Sonlandırılması

Madde 26 – Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan asıl dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Konu ile ilgili oylamanın yapılış şekli Genel Kurulca belirlenir.
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Biyoetik Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin Genel Kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 27 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Yürütme
Madde 28 – Bu Tüzüğü Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yürürlük
Madde 29 –  25 Kasım 2010 tarihinde yapılan değişiklikle Yürürlük maddesi ile birlikte 29 maddeden oluşan bu tüzük mülki idare tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Haberler